Algemene Voorwaarden Unique-Live – versie 06-2025.1.

1.Toepasselijkheid 

a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en factuur van Unique-Live en op alle met Unique-Live aangegane overeenkomsten. 

b. Afwijken van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. 

c. Indien één of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk worden geschrapt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing. 

2. Definities 

a. Klant: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die bij Unique-Live producten of diensten afneemt. 

b. Unique-Live: Handelsnaam van UNIQUE STUDIOS, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59535180, gericht op het aanbieden en uitvoeren van livestreams en timelapse video’s van voornamelijk, maar niet uitsluitend, Nederlandse bouwprojecten. 

c. Pakket: door Unique-Live aangeboden combinatie van te leveren producten en/of diensten zoals, maar niet uitsluitend, de huur en installatie van een webcam ten behoeve van een livestream of timelapse. 

3. Gebruik van Pakket 

a. De door Unique-Live aangeboden Pakketten zijn primair bedoeld voor promotionele en/of informatieve doeleinden, maar zeer nadrukkelijk niet geschikt als alarmsysteem of het houden van toezicht op/beveiligen van terreinen en/of eigendommen. 

b. Indien de Klant ervoor kiest het Pakket toch in te zetten voor beveiligingsdoeleinden, kan Unique-Live daarbij geen ondersteuning bieden en is Unique-Live op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele directe of gevolgschade bij inbraak, diefstal, vandalisme etc. 

4. Offertes en aanbiedingen 

a. Alle offertes en aanbiedingen van Unique-Live zijn geheel vrijblijvend en vervallen, tenzij anders aangegeven, altijd na 30 dagen. 

b. Unique-Live kan niet aan offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan inzien dat deze offerte of aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

c. Alle in offertes of aanbiedingen opgenomen prijzen zijn vermeld in Euro (€) en exclusief BTW. 

d. Huurtarieven of service tarieven in offertes zijn tenzij anders aangegeven altijd per maand. 

e. Eventuele aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. 

f. Offertes worden in PDF-formaat en per e-mail aan een door de Klant verstrekt e mailadres verzonden. 

5. Totstandkoming overeenkomst 

a. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant per e-mail of mondeling aangeeft akkoord te gaan met het door Unique-Live in een offerte omschreven Pakket. 

b. Vanaf het in artikel 4a beschreven moment verplicht Unique-Live zich tot het leveren van het in een offerte aangeboden Pakket en verplicht de Klant zich tot het betalen van de bijbehorende facturen. 

6. Duur overeenkomst 

a. De overeenkomst tussen Unique-Live en de Klant loopt voor onbepaalde tijd, tot deze door de Klant nadrukkelijk en schriftelijk wordt opgezegd. 

b. De overeenkomst tussen Unique-Live en de Klant is maandelijks opzegbaar. 

7. Levering, installatie en deïnstallatie 

a. Unique-Live streeft ernaar, maar verplicht zich niet, het gevraagde Pakket na de totstandkoming van een overeenkomst binnen 10 werkdagen te leveren. 

b. Unique-Live verzorgt de levering en de installatie van bij een Pakket inbegrepen apparatuur op het door de Klant vooraf gespecificeerde adres. 

c. Voor de door Unique-Live geleverde Pakketten is een stroomvoorziening op de door de Klant gewenste installatielocatie vereist. Indien er geen vaste of tijdelijke stroomvoorziening aanwezig is, kan Unique-Live in sommige gevallen tegen meerprijs zonnepanelen met accu’s leveren. 

d. Voor de door Unique-Live geleverde Pakketten is een internetverbinding vereist. Bij afwezigheid van een vaste verbinding op de door de Klant gewenste installatielocatie, kan Unique-Live mobiel internet meeleveren. 

e. Voor de installatie van de benodigde apparatuur geeft de Klant Unique-Live toegang tot de stroomvoorziening (indien van toepassing) en het netwerk (indien van toepassing) van de Klant, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen. 

f. Na beëindiging van de overeenkomst zoals omschreven in artikel 5a streeft Unique-Live ernaar binnen 10 werkdagen zorg te dragen voor verwijdering van de apparatuur op locatie. 

g. Installatie, deïnstallatie of aanpassing van de apparatuur door de Klant is, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, niet toegestaan. 

8. Facturering en betaaltermijn 

a. Facturering vindt gedurende de looptijd van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen, maandelijks plaats. 

b. De huur voor Pakketten van Unique-Live wordt per volledige kalendermaand gefactureerd. De eerste en de laatste factuur worden teruggerekend naar het daadwerkelijke aantal dagen dat het Pakket gehuurd is. 

c. Voor alle door Unique-Live verzonden facturen geldt, tenzij anders vermeld, een betalingstermijn van 14 dagen. 

d. Facturen worden in Pdf-formaat per e-mail aan een door de Klant verstrekt e mailadres verzonden. Indien de Klant verzoekt om papieren facturen, kan Unique-Live hiervoor verzendkosten in rekening brengen.

e. Alle in facturen opgenomen prijzen zijn uitgedrukt in Euro (€). 

f. Bij niet of niet tijdig betalen van de facturen door de Klant zal een aanmanings- of incassoprocedure worden gestart. 

g. Unique-Live behoudt zich het recht voor leveringen of diensten bij niet of niet tijdige betaling door de Klant tijdelijk op te schorten of de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. 

9. Eigendom apparatuur en aansprakelijkheid 

a. Alle door Unique-Live bij de Klant geïnstalleerde apparatuur blijft, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, ten alle tijden eigendom van Unique-Live. 

b. Aantoonbaar door de Klant veroorzaakte schade aan de door Unique-Live geleverde apparatuur zal op de Klant verhaald worden. 

c. De Klant dient er zorg voor te dragen dat de kans op diefstal, ontvreemding of vandalisme aan de apparatuur van Unique-Live tot een minimum beperkt wordt. Eventuele schade bij diefstal, ontvreemding of vandalisme zal op de Klant verhaald worden. 

d. Indien er klachten over een door Unique-Live geplaatste camera binnenkomen, bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, over privacy, wordt verwacht dat de Klant deze afhandelt. Unique-Live stelt de Klant verantwoordelijk voor de gevolgen van eventuele slechte afhandeling van deze klachten. 

e. Unique-Live kan niet gehouden worden tot betaling van enige schadevergoeding aan de Klant of andere partijen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Unique-Live. 

f. Unique-Live kan nooit aansprakelijk gehouden worden voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade of winst- of omzetderving. 

10. Beschikbaarheid livestream, timelapse 

a. Livestream en timelapse-beelden zijn, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de Klant anders bepaald, of tenzij in het belang van de privacy, openbaar te raadplegen op de website van Unique-Live. 

b. Ten behoeve van een timelapse worden op werkdagen tussen 07:00 en 17:00 uur op een interval foto’s opgeslagen op de server, waarvan na afronding een versnelde timelapse video wordt gemaakt. Op verzoek van de Klant kan hiervan worden afgeweken, bijvoorbeeld in het geval van weekend- of avond werkzaamheden. 

c. De in artikel 9b bedoelde foto’s blijven tot een maand na beëindiging van de overeenkomst online beschikbaar op de server van Unique-Live. 

d. Na afronding van het project ontvangt de klant naast een timelapse video in mp4- formaat.

e. Unique-Live behoudt zich het recht voor gemaakte timelapse video’s of andere videoclips op het eigen YouTube-kanaal te delen ter promotie, voorzien van eigen logo. 

11. Storingen en onderhoud

a. Alle door Unique-Live geleverde zijn voorzien van monitoring om eventuele storingen snel te kunnen signaleren. 

b. Unique-Live doet er alles aan storingen tot een minimum te beperken, maar kan niet garanderen dat deze niet voorkomen. 

c. In het geval van een storing aan de fysieke apparatuur, geïnstalleerd bij de Klant, zal Unique-Live binnen 24 uur na optreden proberen deze op afstand te verhelpen, en/of contact opnemen en de Klant vragen enkele korte controles uit te voeren om externe factoren (bijvoorbeeld stroom- of internet storing) uit te sluiten of te verhelpen. 

d. Indien het in artikel 10b genoemde proces geen resultaat oplevert, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend door een mechanisch defect, zal Unique-Live binnen 5 werkdagen de Klant bezoeken om het probleem nader te onderzoeken en/of de apparatuur te vervangen. 

e. In het geval van een storing aan de website en/of stream(s), zal Unique-Live deze binnen 24 uur oplossen, tenzij sprake is van overmacht.

f. Onder overmacht valt onder andere, maar niet uitsluitend, een storing bij een dienst van een derde partij of storing bij de internetprovider. 

g. Indien gebruik wordt gemaakt van een door Unique-Live geleverd mobiel internetabonnement, kan het voorkomen dat er tijdelijk beeldverlies optreedt door bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, werkzaamheden van de provider of het wegvallen van bereik. Unique-Live is hierbij afhankelijk van de bereikbaarheid en storingsoplossing van betreffende provider. 

h. Indien gebruik wordt gemaakt van een door Unique-Live geleverde stroomvoorziening in de vorm van zonnepanelen met accu’s, kan het voorkomen dat deze accu’s leeg raken door bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, een defect aan de installatie, lange aaneengesloten periodes van slecht weer, strenge vorst of sneeuw. Unique-Live zal in die gevallen binnen 5 werkdagen de klant bezoeken om het probleem nader te onderzoeken en/of de apparatuur te vervangen. 

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

a. Op alle aanbiedingen van of overeenkomsten gesloten met Unique-Live is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. b. Alle geschillen die verband houden met, of voortvloeien uit aanbiedingen van of overeenkomsten gesloten met Unique-Live zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechtbank Den Haag. 

13. Diversen 

a. Unique-Live behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De meest recente versie is altijd beschikbaar op https://Unique-Live/algemene-voorwaarden/. Dit is versie 06-2025.1.

b. Gelieve alle correspondentie te richten aan: 

Unique-Live 

T.a.v. Glenn van Haasen

Gasthuisplaats 1

2612 BN Delft 

info@unique-live.nl